Loại các mã cổ phiếu C32, C47, CRE, FCN, FIT, ICT, KPF, PTB, TLD ra khỏi Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ áp dụng từ ngày 03/04/2024.

icon

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố loại các mã cổ phiếu sau ra khỏi Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký Quỹ áp dụng từ 03/04/2024 theo thông báo số 660/TB-SGDHCM:

1. Mã cổ phiếu C32 của Công ty Cổ phần CIC39,
2. Mã cổ phiếu C47 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47,
3. Mã cổ phiếu CRE của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ,
4. Mã cổ phiếu FCN của Công ty Cổ phần FECON,
5. Mã cổ phiếu FIT của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T,
6. Mã cổ phiếu ICT của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện,
7. Mã cổ phiếu KPF của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji
8. Mã cổ phiếu PTB của Công ty Cổ phần Phú Tài
9. Mã cổ phiếu TLD của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

Chi tiết danh sách Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ quý khách hàng vui lòng xem file đính kèm.
Trân Trọng!