Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
Bản tin trái phiếu tuần từ 27.07.2020 đến 31.07.2020: Lãi suất huy động có thể tiếp tục giảm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa qua NHNN không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng trên thị trường mở. NHNN đã gần như không can thiệp vào thị trường mở 8 tuần liên tiếp khi thanh khoản hệ thống liên ngân hàng dồi dào và lãi suất liên ngân hàng liên tục tạo đáy mới.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng tuần tăng nhẹ ở các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần, lần lượt tăng 0,05%; 0,17% và 0,02%, đưa lãi suất các kỳ hạn này tăng lên mức 0,2%/năm; 0,37% và 0,45%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm trong tuần giảm 8 đồng, xuống mức 23.213 VND/USD. Tỷ giá tại NHTM cũng giảm 4 đồng, xuống mức 23.167 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 5 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 2.000 tỷ, 4.000 tỷ, 2.000 tỷ và 1.000 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 42.025 tỷ đồng, tăng 17,18% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 21.972 tỷ đồng (tăng 72,74%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 20.07.2020 đến 24.07.2020: Lãi suất liên ngân hàng tăng

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa qua NHNN không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng nào mới trên thị trường mở mà chỉ có một lượng tín phiếu 6 tỷ đồng đáo hạn.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng tuần tăng nhẹ ở các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần, lần lượt ở mức 0,01%; 0,02% và 0,16%, đưa lãi suất các kỳ hạn này tăng lên mức 0,15%/năm; 0,2% và 0,43%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm trong tuần giảm 14 đồng, xuống mức 23.221 VND/USD. Tỷ giá tại NHTM cũng giảm 3 đồng, xuống mức 23.172 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 5 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm  và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 5 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.500 tỷ, 7.000 tỷ, 4.000 tỷ, 1.000 tỷ và 500 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 35.863 tỷ đồng, giảm 11,19% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 12.720 tỷ đồng (giảm 17,46%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 13.07.2020 đến 17.07.2020: Lãi suất liên ngân hàng giảm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa qua NHNN thực hiện bơm ròng một lượng nhỏ 6,4 tỷ đồng trên kênh OMO và không có hoạt động nào trên kênh tín phiếu.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng tuần qua giảm nhẹ ở các kỳ hạn qua đêm và 2 tuần, lần lượt ở mức 0,02% và 0,11%, đưa lãi suất các kỳ hạn này giảm xuống mức 0,13%/năm và 0,25%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng nhẹ 0,05%, lên mức 0,24%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm trong tuần tăng 19 đồng, lên mức 23.235 VND/USD. Tỷ giá tại NHTM cũng tăng 9 đồng, lên mức 23.181 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 9.000 tỷ, 6.000 tỷ, 1.500 tỷ và 750 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 40.380 tỷ đồng, tăng 34,09% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 15.411 tỷ đồng (tăng 53,74%). 

Bản tin trái phiếu tuần từ 06.07.2020 đến 10.07.2020: Tỷ lệ trúng thầu TPCP ở mức cao

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa qua NHNN không thực hiện hoạt động bơm hút ròng nào khi không phát hành mới và cũng không có lượng tín phiếu, OMO nào đáo hạn. Lượng OMO và tín phiếu đang lưu hành cũng ở mức 0.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng tuần qua bắt đầu tăng nhẹ ở các kỳ hạn qua đêm và 2 tuần, lần lượt là 0,03% và 0,03%, đưa lãi suất các kỳ hạn bắt đầu tăng nhẹ lên lần lượt là 0,15%/năm và 0,36%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm trong tuần giảm 14 đồng, xuống mức 23.216 VND/USD. Tỷ giá tại NHTM cũng giảm 29 đồng, xuống mức 23.172 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.500 tỷ, 10.500 tỷ, 6.000 tỷ và 1.500 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 30.114 tỷ đồng, giảm 17,23% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 10.024 tỷ đồng (giảm 35,99%). 

Bản tin trái phiếu tuần từ 29.06.2020 đến 03.07.2020: Tỷ lệ trúng thầu TPCP cao

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa qua NHNN chỉ thực hiện bơm ròng chỉ một lượng nhỏ tín phiếu (tổng giá trị 1 tỷ đồng) trên kênh tín phiếu. NHNN tiếp tục không can thiệp bơm/hút ròng hay bơm/hút ròng không đáng kể trên thị trường mở.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng tuần qua quay đầu giảm ở tất cả các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần, lần lượt là 0,01%; 0,05% và 0,01%, đưa lãi suất các kỳ hạn giảm xuống mức 0,12%/năm, 0,2%/năm và 0,33%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm trong tuần giảm 1 đồng, xuống mức 23.230 VND/USD. Tỷ giá tại NHTM cũng giảm nhẹ 3 đồng, xuống mức 23.201 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 7 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 9.000 tỷ, 3.750 tỷ và 1.500 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 25.688 tỷ đồng, giảm 19,71% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 15.660 tỷ đồng (giảm 10,65%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 22.06.2020 đến 26.06.2020: Lãi suất liên ngân hàng tăng

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa qua NHNN không thực hiện hoạt động bơm hút ròng nào khi không phát hành mới và cũng không có lượng tín phiếu, OMO nào đáo hạn. Lượng OMO và tín phiếu đang lưu hành cũng ở mức 0.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng tuần qua bắt đầu tăng nhẹ ở các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần, lần lượt là 0,02% và 0,01%, đưa lãi suất các kỳ hạn bắt đầu tăng nhẹ lên lần lượt là 0,25%/năm và 0,34%/năm sau một thời gian giảm liên tục. Lãi suất kỳ hạn qua đêm vẫn ổn định ở mức 0,13%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm trong tuần giảm 9 đồng, xuống mức 23.229 VND/USD. Tỷ giá tại NHTM cũng giảm nhẹ 11 đồng, xuống mức 23.204 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.500 tỷ, 6.000 tỷ, 3.750 tỷ và 750 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 31.996 tỷ đồng, tăng 20,11% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 17.526 tỷ đồng (tăng 32,09%).

 

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn