Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
Bản tin trái phiếu tuần từ 25.11 đến 29.11.2019: NHNN tiếp tục bơm ròng vốn mạnh nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN thực hiện bơm ròng 66.131 tỷ đồng qua thị trường mở. Trên kênh tín phiếu, NHNN tuần qua không thực hiện phát hành mới lượng tín phiếu nào, trong khi đó có 12.999 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần tăng mạnh ở các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần tăng lần lượt 0,65%; 0,75% và 0,45% lên mức 3,9%/năm; 4%/năm và 3,95%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá trung tâm và tỷ giá tại NHTM cùng tăng nhẹ. Tỷ giá trung tâm tăng 11 đồng lên mức 23.162 VND/USD. Tỷ giá giao dịch thực tế tại các NHTM tăng nhẹ 7 đồng, từ mức 23.196 VND/USD lên mức 23.203 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 15 năm, 20 năm và 10 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 2.000 tỷ, 1.500 tỷ và 2.000 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu đạt 100% cho cả 3 loại kỳ hạn.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 39.167 tỷ đồng, tăng 2,33% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 17.198 tỷ đồng (giảm 33,42%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 18.11 đến 22.11.2019: NHNN thay đổi lộ trình giảm dần tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN thực hiện bơm ròng 24.997 tỷ đồng qua thị trường mở. Cụ thể, NHNN đã phát hành mới 12.999 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất duy trì ở mức 2,25%) và lượng tín phiếu đáo hạn đạt 37.997 tỷ đồng.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần tăng mạnh ở các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần tăng lần lượt 1,6%; 1,3% và 1,3% lên mức 3,25%/năm; 3,25% và 3,5%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ và tỷ giá tại NHTM lại giảm nhẹ. Tỷ giá trung tâm tăng 7 đồng lên mức 23.151 VND/USD. Tỷ giá giao dịch thực tế tại các NHTM giảm nhẹ 7 đồng, từ mức 23.203 VND/USD xuống mức 23.196 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 1.500 tỷ, 1.500 tỷ và 500 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu lần lượt ở mức 100%; 80%; 100% và 100%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 38.276 tỷ đồng, tăng 59,68% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 25.832 tỷ đồng (tăng 73,74%).

 

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 11.11 đến 15.11.2019: Ngân hàng Nhà nước giảm trần lãi suất tiền gửi

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN thực hiện bơm ròng 8.001 tỷ đồng qua thị trường mở. Cụ thể, NHNN đã phát hành mới 37.997 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất duy trì ở mức 2,25%) và lượng tín phiếu đáo hạn đạt 45.998 tỷ đồng.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần giảm ở đa số các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần giảm lần lượt 0,3% và 0,2%, xuống mức 1,65%/năm và 1,95%/năm. Ngược lại, lãi suất kỳ hạn 2 tuần lại tăng nhẹ 0,05% lên 2,2%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá trung tâm và tỷ giá tại NHTM cùng tăng nhẹ. Tỷ giá trung tâm tăng 11 đồng lên mức 23.144 VND/USD. Tỷ giá giao dịch thực tế tại các NHTM giảm nhẹ 4 đồng, từ mức 23.199 VND/USD lên mức 23.203 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.500 tỷ, 1.500 tỷ và 1.000 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu lần lượt ở mức 30%; 23% và 22%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 23.970 tỷ đồng, giảm 3,89% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 14.868 tỷ đồng (giảm 34,51%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 04.11 đến 08.11.2019: Lãi suất liên ngân hàng tăng

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN thực hiện bơm ròng 5.998 tỷ đồng qua thị trường mở. Cụ thể, NHNN đã phát hành mới 45.998 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất duy trì ở mức 2,25%) và lượng tín phiếu đáo hạn đạt 51.996 tỷ đồng.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần tăng ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần tăng lần lượt 0,5%; 0,5% và 0,25%, lên mức 1,95%/năm; 2,15%/năm và 2,15%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá trung tâm và tỷ giá tại NHTM cùng giảm. Tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng xuống mức 23.133 VND/USD. Tỷ giá giao dịch thực tế tại các NHTM giảm nhẹ 1 đồng, từ mức 23.200 VND/USD xuống mức 23.199 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.500 tỷ, 1.500 tỷ và 1.000 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu lần lượt ở mức 100%; 100% và 32%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 24.940 tỷ đồng, giảm 17,72% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 22.704 tỷ đồng (tăng 43,14%). Trong tuần qua, khối ngoại thực hiện bán ròng 172 tỷ đồng.

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 28.10 đến 01.11.2019: Lãi suất TPCP tạm dừng đà rơi

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN thực hiện bơm ròng 19.999 tỷ đồng qua thị trường mở. Cụ thể, NHNN đã phát hành mới 51.996 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất duy trì ở mức 2,25%) và lượng tín phiếu đáo hạn đạt 71.995 tỷ đồng.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần giảm ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần giảm lần lượt 0,5%; 0,7% và 0,65%, xuống mức 1,45%/năm; 1,65%/năm và 1,9%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá trung tâm và tỷ giá tại NHTM cùng giảm. Tỷ giá trung tâm giảm 17 đồng xuống mức 23.138 VND/USD. Tỷ giá giao dịch thực tế tại các NHTM giảm nhẹ 3 đồng, từ mức 23.202 VND/USD xuống mức 23.202 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.500 tỷ, 1.500 tỷ, 1.500 tỷ và 1.000 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu đều ở mức 100%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 30.312 tỷ đồng, giảm 7,91% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 15.861 tỷ đồng (giảm 13,59%). Khối ngoại thực hiện bán ròng 838 tỷ đồng.

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 21.10 đến 25.10.2019: Lãi suất TPCP tiếp tục dò đáy

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN thực hiện bơm ròng 15.000 tỷ đồng qua thị trường mở. Cụ thể, NHNN đã phát hành mới 71.995 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất giảm xuống 2,25%) và lượng tín phiếu đáo hạn đạt 86.995 tỷ đồng.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần tăng trở lại ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần tăng lần lượt 0,3%; 0,5% và 0,5%, lên mức 1,95%/năm; 2,35%/năm và 2,55%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá trung tâm và tỷ giá tại NHTM tiếp tục đi ngang. Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ 1 đồng lên mức 23.155 VND/USD. Tỷ giá giao dịch thực tế tại các NHTM giảm nhẹ 2 đồng, từ mức 23.204 VND/USD xuống mức 23.202 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 7 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 1.500 tỷ, 1.500 tỷ và 500 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu đều ở mức 100%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 32.915 tỷ đồng, tăng 28% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 18.356 tỷ đồng (tăng 29,14%). Khối ngoại thực hiện bán ròng 174 tỷ đồng.

 

 

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn