Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS_HNX) 24/07/2017 09:51 Giá cuối phiên 19,900   Thay đổi 0.00%   Khối lượng giao dịch 6,110  

 

Các chỉ số chính

  Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2016Q1 2017
Kết quả kinh doanh (triệu VND)      
Doanh thu
56,17086,48354,30479,12083,716
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán
21,12525,65323,49429,61546,295
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh
56,17086,48354,30479,12083,716
Chi phí hoạt động kinh doanh
-21,370-25,800-29,805-25,151-34,736
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh
34,80060,68224,49953,96948,979
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
21,09844,94616,69437,34631,545
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
19,62635,81114,77831,40925,758
Cân đối kế toán (triệu VND)      
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,660,6331,748,0811,704,4181,854,1251,800,487
Nợ phải trả
190,536246,210187,754306,052226,567
Nợ ngắn hạn
190,536246,210187,754306,052226,567
Nợ dài hạn
     
Vốn chủ sở hữu
1,470,0971,501,8711,516,6641,548,0721,573,920
Lưu chuyển tiền tệ (triệu VND)      
13. Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
-8,460,8846,809,285-2,524,574-4,424,320-2,839,873
Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư
-2,187 -574-264 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-3,96841,658-66,841159,677-68,853
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-233,004-68,954139,783-168,623262,281
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ
215,753146,799286,582117,958380,239
Dữ liệu cổ phiếu (triệu VND)      

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928 8080

Fax: (84-4) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 8080  -   Fax: (84-4) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3914 6888  -   Fax: (84-8) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn